Nieuwsbrief oktober - november

Nieuwsbrief  (Sept - Okt 2021)

Beste leden,

 

Zoals vorige week bekend is geworden heeft de regering besloten dat per 25 september het 1,5 meter afstand houden wordt afgeschaft. We moeten nog wel voorzichtig zijn en daarom is een coronatoegangsbewijs ingevoerd voor o.a. de horeca en (feest)zalen. Dit betekent dat wij eindelijk de jaarvergadering kunnen houden alsmede onze 50-jarige jubileumfeest kunnen vieren (waar wij zo naar uitzagen). Wij zijn verheugd te kunnen meedelen dat de jaarvergadering zal plaatsvinden op woensdagmiddag 13 oktober en het jubileumfeest op zaterdagmiddag 6 november. Half oktober verschijnt nogmaals een nieuwsbrief met de uitnodiging voor het jubileumfeest met een inschrijfstrookje.

Het zou zo maar kunnen dat het coronatoegangsbewijs per 1-11-2021 wordt afgeschaft, hopelijk weten

we hier in oktober meer van. Voor de jaarvergadering is dit toegangsbewijs in ieder geval nog wel verplicht.

 

Jaarvergadering 13 oktober 2021 in De Mallemolen

De jaarvergadering vindt plaats in De Mallemolen. Aanvang 13.30 uur. Bij binnenkomst zal u een kopje koffie of thee met gebak aangeboden worden en een consumptiemunt. Omdat wij in deze vergadering twee jaren (2019 en 2020) moeten behandelen en de gewijzigde statuten moeten goedkeuren hebben wij deze keer geen H. Mis. De muzikale omlijsting tijdens de pauze(s) is in handen van onze 2 huisaccordeonisten Jan Schoenmakers en Wiel Hopmans. Na de jaarvergadering wordt een loterij gehouden t.b.v. de zieken binnen onze vereniging. We sluiten de middag af met koffie of thee en broodjes en een kroket.

Statutenwijziging:

In een vorige nieuwsbrief schreven wij waarom de statuten aangepast dienden te worden tijdens de ledenvergadering wordt dat nogmaals toegelicht. Het is verplicht om de statuten vooraf aan de leden te verstrekken vandaar dat de concept statuten zijn bijgevoegd zodat u deze tevoren kunt doorlezen alvorens daar in de ledenvergadering over te stemmen. De concept statuten liggen ook vanaf 1 oktober 2021 (tot een dag na de vergadering) ter inzage in De Goei.j Ka.mer aan de St. Antoniusweg 8c. Voor de stemming is een 2/3 meerderheid nodig bij een aanwezigheid van 2/3 van het aantal leden. Indien geen 2/3 van de leden aanwezig is op de ledenvergadering is een tweede vergadering nodig. Als dat het geval is wordt deze tweede ledenvergadering gehouden op 29-10-2021 aanvang 14.00 uur in De Goei.j Ka.mer. Ook dan is een 2/3 meerderheid nodig van de stemmen door de dan aanwezige leden. De tweede vergadering zullen slechts enkele leden komen maar dat is onbelangrijk.

 

Coronatoegangsbewijs  

Voor de jaarvergadering en wellicht ook nog voor het jubileumfeest is een coronatoegangsbewijs in de vorm van een QR-code op de telefoon of een uitgeprinte QR-code op papier met legitimatiebewijs nodig om toegelaten te worden in De Mallemolen. De meeste van onze leden hebben waarschijnlijk al zo’n bewijs en sommigen onder ons zullen dit hebben verkregen met de hulp van hun kinderen. Echter geen nood: Wij hebben met De Mallemolen afgesproken dat senioren die geen coronabewijs met QR-code hebben ook met hun inentingsbewijs (dat is ontvangen tijdens de vaccinatie)  samen met hun legitimatiebewijs toegelaten worden!! Daarnaast kunnen wij onze gevaccineerde leden hulp bieden om een corona toegangsbewijs te verkrijgen en wel op de maandagmiddag en de dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in De Goei.j Ka.mer of op afspraak via Rob van der Horst tel 3976665. Om u te kunnen helpen het toegangsbewijs te verkrijgen dient men gevaccineerd te zijn en een Digid-code bij zich te hebben. Dus geen paniek, al met al is er geen belemmering voor onze leden om toegelaten te worden tot de vergadering of het feest want er zijn zoals hierboven beschreven maar liefst 3 mogelijkheden: 1) of de leden hebben zelf al een QR-code in het bezit    2) of de leden hebben een inentingsbewijs in het bezit   3) of gevaccineerde  leden kunnen met onze hulp een QR-code verkrijgen.

(Voor degenen onder ons die niet zijn gevaccineerd geldt een negatieve coronatest of verklaring dat zij corona hebben gehad als toegangsbewijs).

                   

Het voorstel van de agenda van de jaarvergadering is als volgt:

1.   Opening met een welkomstwoord door de voorzitter; vaststelling agenda en

      eerste rondvraag.

2.    Wij staan stil bij de overledenen die van ons zijn heengegaan in 2019, 2020 en 2021

3.    Huldiging van het 25 jarig lid Annie de Bruin-Hubers. Huldiging van de 90 jarige leden: Mw. van Raay-Kerkhof, Mw. Jansen-Nas, Mw. Thijssen-Hubbers

 4.   Jaaroverzicht activiteiten 2019, 2020 en 2021

 5.   Bespreking van het verslag van de vergadering van 21 maart 2019.

       Dit verslag ligt voor ieder ter inzage voor de vergadering.

 6.   Financieel verslag 2019 en 2020; toelichting door de penningmeester.  

 7.   Contributie 2021 van € 23.50. Deze is reeds afgeschreven in maart 2021.

 8.   Verslag van de kascontrolecommissie over 2019 en 2020; door Marian Bekker-de Roos en Theo Verhoeven. Benoeming nieuw lid kascontrole.

 9.   Het bedanken van de contactpersonen; met een presentje. 

10.  Verslag ziekenbezoek.

11.  Bestuursverkiezing: aftredend Rob van der Horst en Tonny Sillessen beide zijn

       herkiesbaar. Het kiezen van Wilm Janssen hernieuwd in het bestuur.                       

       Leden van onze vereniging kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Een

       verzoek hiertoe dient 10 dagen voor aanvang van de vergadering bij onze secretaris

       ingediend te worden, zodat (volgens art. 10 van onze  statuten) voor 10 handtekeningen

       van andere leden gezorgd kan worden.

12.   Wijziging statuten inzake ANBI en nieuwe Wet WBTR

13.   50-jarig jubileumfeest

14.   Rondvraag

15.   Sluiting vergadering rond 16.00 uur waarna de jaarlijkse loterij wordt gehouden  met leuke prijsjes t.b.v. de zieken binnen onze vereniging. Een lot kost € 0.50 per stuk, alle reden dus om veel loten te kopen. Tevens is er gelegenheid voor een drankje. Rond 17.00 uur afsluiting met koffie/thee, belegde broodjes en kroket.

 

Noot:  Indien u een punt aan de agenda wilt toevoegen, dient u dit voor aanvang van de vergadering bij de secretaris kenbaar te maken.

 

De Goei.j Ka.mer, Bingo, Koersballen

Gezien de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen alle activiteiten in De Goei.j Ka.mer weer plaatsvinden zoals ook de bingo en het koersballen op de woensdagochtenden. Voor de datums van de bingo zie de onderstaande agenda.

 

Rabo clubsupport actie

De Rabo clubsupportactie gaat weer van start en wij hebben ons dit jaar weer ingeschreven. Wij hopen van harte dat onze leden weer massaal de moeite nemen om op ons te stemmen. Vorig jaar heeft ons dat ruim € 600,= opgeleverd! Stemmen kan van 4 tot 25 oktober via de app of telebankieren (kijk bij Rabo Clubsupport). Om te kunnen stemmen moet je lid zijn van de Rabobank en dat kan gewoon gratis via de app of online telebankieren door een vinkje te zetten bij lid worden en vervolgens stemmen op onze bond. Doe het, wij zijn er erg blij mee, het bestuur bedankt u alvast voor de moeite!!

 

Agenda  2021 (onder voorbehoud)

5 en 19 okt      Lijndansen (gymzaal Breedeweg 14.30 uur)

13 okt              Jaarvergadering (De Mallemolen 13.30 uur)

26 okt              Bingo (De Goei.j Ka.mer 14.00 uur)

2 en 16 nov    Lijndansen (gymzaal Breedeweg 14.30 uur)

6   nov             50-jarig jubileumfeest (De Mallemolen 13.30 uur)

23 nov             Bingo (De Goei.j Ka.mer 14.00 uur)

7 en 21 dec     Lijndansen (gymzaal Breedeweg 14.30 uur)

10 dec             Workshopkerststukjes maken (De Goei.j Ka.mer 14.00 uur)

16 dec             Kerstviering  aanvang 13.30 uur in de Mallemolen

28 dec             Bingo (De Goei.j Ka.mer 14.00 uur)

 

Wij hopen op een grote opkomst  tijdens de jaarvergadering en wij wensen u nu alvast een prettige middag toe.

Het Bestuur