Privacy-beleid

Privacy-beleid:  

Vastgelegde gegevens:
We beheren: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, inschrijfdatum,  e-mailadressen en het bankrekeningnummer met de machtigingscode.

Wijze van vastleggen:
Alle gegevens worden beveiligd opgeslagen in de ledenadministratie.

Deze beveiliging van de toevertrouwde gegevens is voorwaarde bij gebruik. De bestanden worden opgeslagen op met wachtwoorden beveiligde computers. Modems en verbindingen en het transport van data zijn met aparte wachtwoorden beveiligd. Kopieën van de gegevens en back-ups worden opgeslagen op met wachtwoorden  beveiligde opslagmedia.

Bewaartermijnen.
De bewaartermijn voor vastgelegde gegevens is zo beperkt mogelijk en zo mogelijk gelijk aan de duur van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap is het administratief noodzakelijk gebruik zo beperkt mogelijk.

Wijze van vernietiging.
Vernietiging van gegevens vindt plaats door het verwijderen uit de bestanden.  Papieren informatie wordt middels een papiervernietiger  vernietigd, aansluitend aan het gebruik.

Het recht om uit de bestanden verwijderd te worden of het recht op ‘vergeten te worden’
Als, om welke reden dan ook, de vernietiging van persoonlijke gegevens verlangd wordt en daarom aantoonbaar wordt gevraagd, volstaat een verzoek daartoe.

Niet verhandelbaarheid van data.
Alle vastgelegde data worden niet aan derden verkocht worden. Aan derden wordt enkel inzage verleend binnen het wettelijk kader.

Beeldmateriaal.
Het is mogelijk dat tijdens een door de bond georganiseerde activiteit, vanuit het bestuur of een door het bestuur aangesteld persoon wordt gefilmd of gefotografeerd. Dit beeldmateriaal of beeldmateriaal van derden zou kunnen worden geplaatst en gedeeld op sociale media. Deze tekst is een aankondiging. Het is een algemene gedragswijze van de bond bij activiteiten. Daarnaast zullen wij het maken van beeldmateriaal  met de bedoeling dit beeldmateriaal via de media of social media te delen, bij voorkeur van te voren aankondigen. Hiermee  gaan wij er van uit dat zonder tegenbericht van onze leden stilzwijgend toestemming hiervoor wordt verleend.