Beleidsplan van de vereniging

De ouderenvereniging  “Bond voor Senioren Breedeweg” is op 24-09-1971 opgericht. Wij zijn een organisatie van en voor senioren die volledig steunt op vrijwilligers. Wij willen een actieve en bloeiende vereniging voor senioren zijn en blijven,  een gesprekspart

ner zijn voor derden- en overheidsorganisaties  in het belang van senioren, een gevarieerd programma bieden voor senioren op allerlei gebied , wij willen een bijdrage leveren  aan materiële en immateriële belangen van senioren alsmede het opnemen voor de meest kwetsbare senioren.

Maatschappelijke ontwikkelingen die ertoe bijdragen dat wij een belangrijke rol kunnen spelen zijn: Vergrijzing, de samenleving wordt steeds individualistischer (meer eenzaamheid), de ondersteuning van de overheid neemt af (meer zelfredzaamheid), de maatschappij wordt complexer voor senioren (automatisering) en de bezuinigingen van de overheid.

Organisatie

Het Algemeen Bestuur van de vereniging neemt besluiten binnen het kader van het vastgestelde beleid en zorgt voor de uitvoering van die besluiten. Het Algemeen Bestuur vergadert eenmaal per maand. Het bestuur  stuurt een groot aantal vrijwillig(st)ers aan. Het bestuur handelt volgens de statuten. Per 1 juli 2021 stelt het Burgerlijk Wetboek  strengere  eisen aan bestuurders van verenigingen groot en klein met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Wij hebben onze statuten met deze strengere eisen  aangepast.  De Algemene Ledenvergadering is het hoogste beslissingsorgaan dat wijzigingen in de statuten dient goed te keuren.

 

Beleidsplan

Het beleid dient er voor dat onze vereniging haar doelstellingen zo goed mogelijk kan nastreven door middel van:

1.       Beschikken over een goed functionerend en adequaat (onbezoldigd) bestuur met een taakverdeling en
          verantwoordelijkheid conform de statuten.

2.       Zorgdragen voor voldoende ledenaanwas d.m.v. ledenwerving.

3.       Streven naar een lage contributie en een lage eigen bijdrage voor activiteiten van de leden om zo laagdrempelig

           mogelijk te zijn.

4.       Het informeren van nieuwe leden met een informatieboekje  en bestaande leden op de hoogte houden d.m.v.

          periodieke nieuwbrieven en website.

5.       Belangen behartigen van senioren bij maatschappelijke-  en overheidsorganisaties zoals de Gemeente.

6.       Een breed aanbod van vaste (dagelijks, wekelijks etc.) en variabele activiteiten aanbieden op het gebied van:

          Educatie, creativiteit: Computerlessen, workshops

          Gezondheid, bewegen: Koersballen, Fietsen, Jeu de Boules, Lijndansen, Dansmiddagen,

          Kegelen, Bowlen

          Amusement:  Bingo, kaarten, sjoelen, dansmiddagen, Kerstviering, carnaval,

          Sociale contacten:  Inlopen en ontmoeten in onze openbare ontmoetingsruimte “De Goei.j  Ka.mer”,  biljarten,

          familiefeestjes, projecten (oud ontmoet jong) in samenwerking met de basisschool  zoals pannenkoeken bakken

          voor opa’s en oma’s

          Sociale contacten / welzijn:  Huisbezoeken bij ziekte, verhuizen, verjaardagen  en

          sterfgevallen

          Dagtochten / saamhorigheid:  Winterdagtocht en Voorjaarsdagtocht

7.       Een adequate exploitatie van de openbare ontmoetingsruimte “De Goei.j Ka.mer” ) voor inlopen en ontmoeten en

          activiteiten.  Deze ruimte  is niet alleen voor onze leden toegankelijk  maar ook voor aanwonenden en alle senioren

          van de Gemeente  (die geen lid zijn van onze vereniging.

8.       Een adequaat financieel beheer: Juiste verantwoording en gezond financieel beleid, Controle

          door een kascommissie en gebruik maken van mogelijke subsidies en sponsoracties.

Financiën

Werving

De vereniging werft haar financiële middelen door contributieheffing van de leden, subsidies en donaties, alsmede sponsoracties. Daarnaast wordt een bar geëxploiteerd (tegen niet commerciёle prijzen) in de ontmoetingsruimte “De Goei.j Ka.mer”.

Beheer

De financiële middelen worden beheerd door de penningmeester die periodiek de overige bestuursleden hierover informeert.  Jaarlijks wordt een financiële jaarrekening overlegt tijdens een algemene ledenvergadering . De financiële verantwoording en financiële jaarrekening wordt gecontroleerd en goedgekeurd door een vooraf in de algemene ledenvergadering gekozen kascommissie.

Besteding

De financiële middelen worden uitsluitend besteed in het kader van de doelstellingen van de vereniging, dat wil zeggen aan  activiteiten voor onze leden  en voor de exploitatie en in stand houding van onze ontmoetingsruimte “De Goei.j Ka.mer”.