Extra nieuwsbrief  in verband met het Corona virus

 

Beste leden,

 

Jaarvergadering 19 maart 2020 gaat niet door

In verband met het Corona virus gaat de jaarvergadering aanstaande donderdag 19 maart in De Mallemolen helaas niet door. Van rechtswege zijn bijeenkomsten van 100 personen en meer verboden. De vergadering zal worden verzet naar een nog nader te bepalen datum. In de jaarvergadering hadden wij mede willen delen dat de contributie onveranderd blijft op € 23,50 en derhalve zal dit bedrag zal in de laatste week van maart onder dankzegging automatisch van uw bankrekening worden afgeschreven.

 

De Goei.j Ka.mer is tot nader order gesloten

Tot nader order wordt onze huiskamer te weten “De Goei.j Ka.mer” aan de St. Antoniusweg gesloten. Dit houdt in dat alle activiteiten die daar plaatsvinden vanaf heden afgelast worden. Dit is van overheidswege (nog) niet verplicht, maar toch heeft het bestuur tot deze maatregel besloten. De reden hiervan is  dat onze leden van de bond en onze bezoekers van De Goei.j Ka.mer bijna allemaal behoren tot de risicogroep. Daarnaast en wellicht nog belangrijker is het dat vrijwel bij elke activiteit direct of snel opvolgend indirect contact met elkaar is! Te denken valt aan koersballen, kaarten, computercursus (toetsenbord), biljarten, etc.

 

Koor, Lijndansen en bingo  voorlopig afgelast

Omdat het koor in De Goei.j Ka.mer repeteert, wordt ook deze activiteit  tot nader order afgelast. Het gezamenlijk zingen als koor wordt eveneens door  andere instanties op andere locaties  momenteel niet toegestaan. 

Hetzelfde geldt  voor de Bingo dat ook in De Goei.j Ka.mer plaats vindt, dit  gaat niet door op 24 maart (en wellicht ook niet  in april en mei).

Voor het lijndansen ligt opschorten niet zo voor de hand, maar toch hebben wij besloten ook hiermee voorlopig te stoppen omdat ons bestuur geen enkel risico wil lopen en geen uitzonderingsposities binnen onze bond wil laten ontstaan.

 

Dagtocht 13 mei

De dagtocht duurt nog wel even dus daar is op dit moment niet zoveel van te zeggen, behalve dan dat de maatregelen zomaar 2 maanden kunnen duren. Als het corona virus tegen die tijd nog niet is verdwenen is het ondenkbaar om met 90 personen in een bus te stappen, dus dat wordt duimen!

 

Wij betreuren het deze maatregelen te moeten nemen maar wij willen onze leden uiteraard  aan geen enkel (gezondheid)risico blootstellen en daar zal iedereen het wel mee eens zijn. Als alles weer opgestart wordt zullen wij u per nieuwsbrief informeren.  Maar voor nu zeggen wij  neem vooral de aanbevelingen om besmetting te voorkomen in acht en wij hopen van harte dat niemand van onze bond door het virus zal worden besmet.

 

Namens het bestuur,

Rob van der Horst (voorzitter a.i.)