Jaarverslag 2020

  

Balans per 31 december 2020, na resultaatbestemming  in euro’s (€)

                                                               31 December 2020          31 December 2019

VASTE ACTIVA                                                           -                                         -

VORDERINGEN                                                        792                                    4.240

LIQUIDE MIDDELEN                                          68.304                                  61.116

                                                                              _______                                   _______

TOTAAL ACTIVA                                                69.096                                   65.356

                                                                             ======                                  ======

PASSIVA

ALGEMENE RESERVE                                        18.096                                   17.356

BESTEMMINGS RESERVES

De Goei.j Ka.mer                                              40.000                                   42.000

50-jarig Jubileum                                             11.000                                     6.000

                                                                              _______                                   _______

TOTAAL PASSIVA                                              69.096                                   65.356

                                                                             ======                                  ======

 

Exploitatierekening  per 31 december 2020 in euro’s (€)

 

BATEN                                                 31 December 2020          31 December 2019

Contributie                                                           7.121                                    7.472                                                 

Subsidie Gemeente                                            5.529                                    5.269

Resultaat De Goei.j Ka.mer                             - 1.868                                    1.281

Acties                                                                         -                                        3.815                                                    

Overige inkomsten                                             1.508                                    1.292

                                                                              _______                                 _______              

TOTAAL BATEN                                                  12.290                                 19.129

                                                                             ======                                ======

LASTEN 

Bestuur en adm. kosten                                       387                                      977

Presentjes ziekenbezoek etc.                              335                                      747

Kosten vaste activiteiten                                      897                                   2.516

Carnavalsviering                                                1.074                                    1.011

Dagtocht februari                                              1.329                                    1.775

Jaarvergadering                                                     -                                         1.269

Dansmiddagen, bowlen  etc.                              -                                          2.142

Dagtocht mei                                                         -                                         1.461

Kerstpakketten                                                  4.528                                    3.103

Kerstviering                                                           -                                         1.388

                                                                             _______                                _______

TOTAAL LASTEN                                               8.550                                 16.389

                                                                            ======                               ======

TOTAAL EXPLOITATIE RESULTAAT               3.740                                   2.740

                                                                           ======                                ======

 

Toelichting bij de balans en exploitatierekening van het het verslag:

Liquide middelen:
 
Dit zijn vrij opvraagbare banktegoeden en kasgelden.
Algemene reserve: 
Dit betreft het deel van de reserve dat als zodanig is bestemd voor De Bond voor Senioren.

Reserve De Goei.j Ka.mer: 
Deze reserve is opgebracht door en bestemd voor De Goei.j Ka.mer ten behoeve van onderhoud en (vervangings)investeringen voor deze algemene ontmoetingsruimte. Positieve exploitatieresultaten komen ten gunste van deze reserve en negatieve resultaten worden in mindering gebracht van deze reserve. Om het voortbestaan van De Goei.j Ka.mer niet in gevaar te brengen streven wij naar een maximale reserve van € 50.000.
Reserve 50-jarig Jubileum: 
Dit betreft een reservering om de kosten te dekken van onze 50-jarig Jubileumviering in 2021. 

Exploitatierekening: 
Onze vereniging heeft geen winstoogmerk en wij streven er naar om inzake de exploitatierekening elk jaar op nul uit te komen. Echter in 2019 hebben wij een positief resultaat behaald van € 2.740 vanwege de Jan Linders actie en in 2020 hebben wij een positief resultaat behaald van € 3.740 vanwege het feit dat wij zeer weinig activiteiten hebben kunnen houden vanwege de coronabeperkingen. Beide positieve resultaten zijn toegevoegd aan de reservering voor onze 50-jarig bestaansviering  in 2021.